top of page

מרתון חלל פתוח, גלריה P8

 

Open Space Marathon, P8 Gallery

בסוף השבוע  11-13 לאפריל חלל הגלריה P8 ברחוב פוריה 8, היה זמין לציבור.

הציבור הוזמן להגיע לגלריה ללא תיאום מוקדם או הגשת הצעה מראש, ולהשמיש את חללה לכל פעולה, תצוגה או פעילות שימצא לנכון, בתנאי שלא יפגע בבריאות הציבור ושלמות הגלריה.

כל התיאומים שנדרשו בין הפעילויות השונות נעשו במקום, במשא ומתן ישיר בין המעוניינים לעבוד בחלל. הגלריה היתה פתוחה למבקרים בכל זמן האירוע.

יזם וניצח על הארוע: בוריס אויכרמן​

bottom of page